Nowy program, dzięki któremu wszystko będzie dobrze!

Poznaj przygotowany przez pedagogów i psychologów zestaw interaktywnych i tradycyjnych materiałów dydaktycznych wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych.

Będzie dobrze

to idealne wsparcie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia o charakterze terapeutycznym lub lekcje godziny wychowawczej 

 • 30 zagadnień dotyczących ważnych społecznie tematów, takich jak dyskryminacja, autorytet, sukces, depresja, uzależnienia, fake news czy trolling,
 • 10 zagadnień związanych z zajęciami specjalistycznymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wspierających kondycję psychiczną uczniów wynikającą z doświadczenia traumy, długotrwałej izolacji i innych sytuacji kryzysowych, a także tematy związane z nieporozumieniami w grupie, funkcjonowaniem grupy zróżnicowanej itp.,
 • program do wykorzystania podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, innych zajęć o charakterze terapeutycznym, a także na godzinie wychowawczej,
 • materiały dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów pracujących indywidualnie lub grupowo z uczniami w wieku 10+,
 • karty pracy i szczegółowe scenariusze zajęć uwzględniające wykorzystanie multimedialnej zawartości programu „Będzie dobrze” pozwalające dostosować sposób prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb i możliwości klasy,
 • interaktywne materiały aktywizujące uczniów stworzone z myślą o wspólnej pracy przy tablicy interaktywnej (np. mapa skojarzeń, metaplan, analiza SWOT, piramida priorytetów czy poker kryterialny).
będzie dobrze program
Laureat Nagrody Głównej w kategorii Edukacja Konkursu Świat Przyjazny Dziecku organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka
będzie dobrze demo
Wypróbuj wersję demo

i zobacz, jak to działa

Każdy temat przygotowany kompleksowo

będzie dobrze zrzut ekranu
interaktywna plansza przedstawiająca omawiane treści w sposób stwarzający okazję do dyskusji i burzy mózgów
2 lub 3 zasoby zawierające zadania problemowe do rozwiązania wspólnie przez całą klasę
lekcja uczniowska umożliwiająca przeprowadzenie zajęć metodą odwróconej klasy lub w formie podsumowania wiadomości

Tematy opracowane w programie Będzie dobrze

Zagadnienia dotyczące ważnych społecznie tematów:

Dyskryminacja
Netykieta
Hejt i cyberprzemoc
Trolling
Fake news
Emocje
Asertywność
Depresja
Choroby
Uzależnienia
Autorytety
Sukces
Wolność
Wolność opinii
Zakazy i nakazy
Tolerancja
Indywidualizm i kolektywizm
System wartości
Rozwód
Starość
Religijność
Tradycja a nowoczesność
Współczesny patriotyzm
Czy studia to jedyna droga?
Czy praca może hańbić?
Kultura i wojsko
Pokój i wojna
Zjawisko zła na świecie
Seksualność
Molestowanie seksualne

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Co zmieniła w naszym życiu pandemia?
Izolacja
Emocje na skraju
Spokój i dobrostan
Prawa człowieka – prawa dziecka
Dobro kontra zło, czy świat jest czarno-biały?
Małe rzeczy, czyli okruchy codzienności
Wieża Babel – w poszukiwaniu wspólnego języka
W drodze – doświadczenie migracji
Będzie dobrze – siła pozytywnego myślenia

będzie dobrze learnetic
będzie dobrze learnetic

Zawartość pudełka programu

Główną częścią programu Będzie dobrze są interaktywne ekrany i multimedialne plansze. Jednak to nie wszystko! W pudełku użytkownicy znajdą także wiele innych pomocy ułatwiających przeprowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym lub lekcji godziny wychowawczej:

 • dziewięć bezterminowych licencji dla nauczyciela i 30 licencji uczniowskich,
 • setki angażujących ekranów interaktywnych,
 • dwa obszerne podręczniki metodyczne,
 • dwa zestawy autorskich kart do gier, zabaw i ćwiczeń,
 • karty pracy i szczegółowe scenariusze zajęć.
Zestaw kart Pomyśl inaczej & Słowa mają moc

Pomyśl inaczej to autorskie uniwersalne narzędzie, przy pomocy którego można określać nastroje, mówić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, o marzeniach, wartościach i symbolach, a także zrobić trening twórczości, kreatywnego pisania, wymyślać metafory, bawić się w kalambury, kojarzyć z tytułami filmów, książek lub innych tekstów kultury.

Słowa mają moc to talia kart afirmacyjnych z krótkimi inspirującymi tekstami, które można wykorzystać na wiele sposób podczas pracy z całą klasą, grupą, a także indywidualnie. Karty powiązane są z tematami lekcji omówionych w programie „Będzie dobrze”, ale stanowią także świetną pomoc dydaktyczną same w sobie!

Dlaczego w Twojej szkole powinno znaleźć się Będzie dobrze?

Program Będzie dobrze to materiały przygotowane przez pedagogów i psychologów z myślą o współczesnej młodzieży. Przejawia się to zarówno w nowoczesnej formie programu, jak i doborze tematów. W programie znajdują się ekrany dotyczące ważnych społecznie tematów pomagające młodym ludziom w ukształtowaniu ich światopoglądu oraz materiały związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w kontekście doświadczeń traumy i sytuacji kryzysowych.

Program Będzie dobrze odpowiada także na wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Praca z programem pozwala zrealizować poszczególne punkty wymienione w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025.

Uwaga! Będzie dobrze można zakupić, korzystając z dofinansowania Aktywna Tablica 2020-2024 dla szkół podstawowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 2.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia […].

§ 2.2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji; […]
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

PODSTAWOWE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

§ 3. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym.

będzie dobrze aktywna tablica

Dofinansowanie

Zamów w programie Aktywna Tablica 2020-2024

Jak kupić?

Program Będzie dobrze – cena 1490 zł brutto
Licencja bezterminowa: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do internetu) oraz 6 stanowisk offline (praca bez dostępu do internetu) dla nauczycieli oraz dodatkowa licencja dla 30 uczniów